Cách xác định version máy in Samsung SCX-5637FR

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-5635FN

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4828FN

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4825FN

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4824FN

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4729FW

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4729FD

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4728FD

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4727FD

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more

Cách xác định version máy in Samsung SCX-4724FD

cach-kiem-tra-version-may-in

Cách 1: In file cấu hình của máy in: Bước 1. Bật máy in lên và đợi máy in ở trạng thái sẵn sàng làm việc. Bước 2. Nhanh tay nhấn các phím ở trên máy in : "MENU" _ "#1934"_"MENU" Bước 3. Nếu làm đúng thao tác, thì trên màn hình máy in sẽ hiện » Read more